FANDOM


הגנה - יש להבדיל בין יכולת הגנה של שחקן ספציפי לבין רמת ההגנה של הקבוצה.

יכולת הגנה של שחקן עריכה

זוהי אחת מתכונות השחקן בהאטריק, והיא חשובה במיוחד לשחקני ההגנה - מגנים ו-בלמים.

אימון היכולת הזו נחשב לאיטי מאוד - אך גם לרווחי מאוד, כיוון שאפשר לאמן עד 10 מתאמנים בשבוע (במערכים עם 5 שחקני הגנה - 3 בלמים ו-2 מגינים).

רמת ההגנה של הקבוצה עריכה

מופיעה בציונים של הקבוצה בדו"ח המשחק.

רמת ההגנה מושפעת מנטיית המאמן ומתרומת השחקנים השונים בהתאם ליכולותיהם והוראותיהם האישיות, כמפורט בפרק 14 לחוקי המשחק (שוער, בלמים, מגינים וקשרים).

משחק בטקטיקת משחק יצירתי מחליש את רמת ההגנה. משחק בטקטיקת התקפה מהמרכז התקפה מהמרכז מחליש את רמת ההגנה באגפים. משחק בטקטיקת התקפה מהאגפים התקפה מהאגפים מחליש את רמת ההגנה במרכז.

רמת ההגנה של הקבוצה קובעת האם מצב כלשהו בו זכתה ההתקפה ימומש:

ההתקפה הימנית מושווית מול ההגנה השמאלית ההתקפה המרכזית מושווית מול ההגנה המרכזית ההתקפה השמאלית מושווית מול ההגנה הימנית

יש לזכור, שמדובר בעניין של סיכויים, ושלהתקפה יש עדיפות בהשוואת הציונים (ציון התקפה עדיף על ציון הגנה זהה), כך שגם ההגנה הטובה ביותר עלולה לספוג מול התקפה חלשה יותר.