FANDOM


מגן (או באנגלית - ווינגבאק, Wingback) הוא שחקן המשחק בהגנת האגפים.

המגן תורם ל:

  • הגנה באגף בו הוא משחק באמצעות יכולת ההגנה שלו.
  • הגנה המרכזית באמצעות יכולת ההגנה שלו.
  • התקפה באגף בו הוא משחק, באמצעות יכולת משחק האגפים שלו.
  • קישור באמצעות יכולת הקישור שלו (מעט מאוד).

הוראות אישיות עריכה

מגן

הוראות אישיות של מגן

למגן יש שלוש הוראות אישיות:

הגנתי - גורם למגן להשתמש בתכונת ההגנה שלו יותר, לפיכך התרומה לאגף בו הוא משחק גדולה יותר. בנוסף, עקב השפעתו של המגן ההגנתי על המרכז, גם ההגנה במרכז גדלה כתוצאה משימוש בהוראה זו. החיסרון בהוראה זו, הוא השימוש המופחת שמגן עושה בתכונת הקיצוני שלו ולפיכך התקפת האגף בו הוא משחק פוחתת במעט, וכמובן השימוש ביכולת הקישור שלו פוחת לרמה זניחה.

התקפי - גורם למגן להשתמש יותר בתכונת הקיצוני, לפיכך התרומה להתקפת האגף בו הוא משחק גדלה. החיסרון בהוראה זו, הוא השימוש המופחת שמגן עושה בתכונת ההגנה שלו ועל כן ההגנה בצד מופחתת וגם ההגנה במרכז מושפעת קלות. בנוסף תכונת הקישור שלו תשפיע טיפה יותר.

לכיוון האמצע - גורם למגן להתמקד יותר בהגנת המרכז. השימוש בהוראה זו מוריד את ציון ההגנה של הקבוצה בצד בו המגן נמצא ומגדיל את ציון ההגנה במרכז. גם בהוראה זו החיסרון הוא, השימוש המופחת שמגן עושה בתכונת הקיצוני שלו ולפיכך התקפת האגף בו הוא משחק פוחתת במעט. התוספת מהקישור נשארת כמו אצל מגן רגיל.

(-)