FANDOM


מגרש נייטרלי הינו מגרש אשר אינו נמצא באחד מהמחוזות אליהם שייכות הקבוצות המשחקות בו.

במגרש נייטרלי משחקים בדרך כלל במקרים הבאים:

במגרש נייטרלי יכולים לשחק יותר ממשחק אחד בו זמנית (דוגמת חצי גמר הגביע), אבל אם נקבע כבר משחק במגרש כלשהו, אי אפשר להזמין קבוצה לשחק באותו זמן ובאותו מגרש. מגרש נייטרלי גם אינו נותן יתרון ביתיות לאף אחת מהקבוצות, בדיוק ההפך מדרבי, בו שתי הקבוצות נהנות מיתרון הביתיות.