FANDOM


רמת המנהיגות נעה בין הרמות איום-לטוב

רמת המנהיגות של שחקן נקבעת בעת שליפתו (או הצטרפותו לקבוצת הנוער) ואינה ניתנת לשינוי (כלפי מעלה או קלפי מטה) פרט למקרה בו השחקן הוא מאמן בקבוצה. במקרה זה המנהיגות של אותו שחקן תרד לאט לאט בהדרגה.

מנהיגות הנה אחת מהתכונות המאפיינות כל שחקן בהאטריק - היא משפיעה על הדברים הבאים :

  1. שחקנים בעלי מנהיגות גבוהה וניסיון ישמשו קפטנים טובים יותר.
  2. שחקנים בעלי מנהיגות גבוהה וניסיון יוכלו לשמש כמאמנים לעתיד. (שימו לב שרמת המנהיגות אצל מאמנים יורדת לאט לאט)
  3. מנהיגות המאמן תשפיע ישירות על תנועת רוח הצוות במהלך השבוע - מאמנים בעלי מנהיגות טובה יותר ימנעו ירידת רוח צוות ויזרזו את עלייתה (לכיוון רמת "מאופקים").

בעבר האמינו ששחקן בעל כושר מנהיגות טוב יכול להשפיע (במידה מועטה) על רוח הצוות לפי מידת המקובלות שלו, אם הוא בעל רמת המנהיגות הגבוהה בקבוצה, אך מיתוס זה הופרך על ידי ההאטים (ע"ע שד וליצן).


אוראל/orel55