FANDOM


פדרציה היא מעין מועדון חברים פרטי, שהזכות להשתייך אליו ניתנת רק לבעלי תומך האטריק.אלופה באטריק

הפדרציות, יש אומרים, הם מה שמשאיר רבים מוותיקי המשחק במשחק, והם אולי התוסף המעניין והמעשיר ביותר שתומך האטריק מעניק.

בהיותך תומך האטריק ניתן להיות חבר בחמש פדרציות שונות, כאשר סוגי הפדרציות השונות אינסופיים כמעט. בכל פדרציה יש דרגות חבר שונות, שאותן בוחר מייסד הפדרציה - והוא גם שולט בהן. לכל תומך האטריק, כמובן, יש האפשרות לייסד פדרציה, אך זו תיעלם מעל פני האתר בתוך שבוע אם לא השיגה בפרק זמן זה חמישה חברים או יותר.

ייסוד פדרציה מזכה את מייסדה בנקודות הישגים:

  • 5 במידה והפדרציה בת 5 חברים.
  • 10 במידה והיא בת 10 חברים.

הפדרציות משולות לוועידות, אך הן פרטיות יותר וחופשיות יותר. עם זאת, גם בהן חלים חוקי האטריק וחוקי הועידות, וגם עליהן יש פיקוח.

יש לציין כי היותך חבר בפדרציה זו או אחרת, או היותך תומך האטריק בכלל, לא ייתן לקבוצתך יתרון במשחק, אלא הן נועדו לגבש את הקהילה ולהגביר את ההנאה מן המשחק.