FANDOM


קיצוני (או באנגלית - ווינגר, Winger) הוא שחקן המשחק באגפים.

הקיצוני תורם ל:

הוראות אישיות עריכה

לקיצוני יש שלוש הוראות אישיות:

Offensive

הוראות אישיות של קיצוני

הגנתי - הוראה זאת מגדילה את השימוש שהווינגר עושה ביכולת ההגנה שלו ולפיכך הוא מגדיל את ציון ההגנה באגף שלו. החיסרון בהוראה זו, הוא שהווינגר עושה שימוש מופחת ביכולת משחק האגפים שלו ולכן ההתקפה בצד ובאמצע (אך באמצע פחות) נפגעת. בנוסף, גם הקישור נפגע במעט, אך באופן זניח.

התקפי - הוראה זו מגדילה את השימוש שהווינגר עושה ביכולות משחק האגפים והמסירה שלו ולפיכך הוא מגדיל את ציון ההתקפה באגף שלו ובאמצע. החיסרון בהוראה זו, הוא שהווינגר עושה שימוש מופחת ביכולת ההגנה שלו ולכן הההגנה בצד ואמצע קטנה.

לכיוון המרכז - הוראה זאת מגדילה את השימוש שהווינגר עושה ביכולת הקישור שלו ולפיכך הוא מגדיל את ציון הקישור של הקבוצה שלו. בנוסף, הוא יתרום מעט יותר להגנה המרכזית. החיסרון בהוראה זו, הוא שהווינגר תורם פחות להגנה בצד שלו ןעושה שימוש מופחת ביכולת משחק האגפים והמסירה שלו ועל כן ציוני ההתקפה באגף שלו ובאמצע, פוחתים.