FANDOM


קשר (או באנגלית - פליימייקר,Playmaker) הוא שחקן המשחק במרכז השדה.

הקשר תורם לעמדות הבאות, לפי סדר החשיבות:

  • קישור, באמצעות יכולת עשיית המשחק שלו.
  • התקפה במרכז ובצד שלו (במקרה של קשר אחד או נוסף הוא תורם לשני הצדדים) באמצעות יכולת המסירה שלו.
  • הגנה במרכז ובצד שלו (במקרה של קשר אחד או נוסף הוא תורם לשני הצדדים) באמצעות יכולת הגנה שלו.

הוראות אישיות עריכה

לקשר יש שלוש הוראות אישיות:

קשרים הגנתי התקפי ולאגף

הגנתי - שימוש בהוראה זו גורם לקשר לעשות שימוש נרחב יותר ביכולת ההגנה שלו. כתוצאה מכך ציוני ההגנה של הקבוצה במרכז גדלים וגם ציוני ההגנה באגף בו נמצא הקשר גדלים (אלא אם יש קשר אחד בהרכב ואז התוספת היא בשני הצדדים), אך בהיקף קטן יותר. החיסרון בהוראה זו, הוא שהקשר עושה שימוש מופחת ביכולת המסירה שלו, וכך ציוני ההתקפה של הקבוצה במרכז קטנים וגם ציוני ההתקפה בצד שבו נמצא הקשר, אך בהיקף קטן יותר. בנוסף הוא משפיע פחות על הקישור, אבל באופן מזערי. (תרומת קישור זהה לקשרים ההתקפיים).

התקפי - שימוש בהוראה זו גורם לקשר לעשות שימוש נרחב יותר ביכולת המסירה שלו. כתוצאה מכך ציוני ההתקפה של הקבוצה במרכז גדלים וגם ציוני ההתקפה באגף בו הוא נמצא גדלים (אלא אם יש קשר אחד בהרכב ואז התוספת היא בשני הצדדים), אך בהיקף קטן יותר. החיסרון בהוראה זו, הוא שהקשר עושה שימוש מופחת ביכולת ההגנה שלו, וכך ציוני ההגנה של הקבוצה במרכז קטנים וגם ציוני ההגנה בצד שבו נמצא הקשר, אך בהיקף קטן יותר. בנוסף הוא משפיע פחות על הקישור, אבל באופן מזערי (תרומת קישור זהה לקשרים ההגנתיים).

לכיוון האגף - שימוש בהוראה זו גורם לקשר לעשות שימוש ביכולת משחק האגפים שלו ובאמצעות זה, הוא מוסיף לציוני ההתקפה באגף לו הוא מופנה. בנוסף הוא גם מגן יותר על הצד ופחות על המרכז. החיסרון בהוראה זו, הוא שהקשר עושה שימוש מופחת ביכולת עשיית המשחק ולכן הקישור של הקבוצה שלו קטן (תרומת קישור פחותה במעט מקשרים הגנתיים והתקפיים).