FANDOM


רוח הצוות (באנגלית Team Spirit, כאשר הקיצור הנפוץ הוא ט"ס) היא משתנה חשוב אשר משפיע על רמת הקישור. ככל שרוח הצוות יותר גבוהה כך ציוני הקישור יהיו גבוהים יותר.

רוח צוות

רוח הצוות מתאפסת בכל סוף עונה, בפגרה. איפוס רוח הצוות מחזיר אותה לרמת "מאופקים".

רוח הצוות תמיד תשאף לחזור לרמת "רגועים". הדבר המשפיע על זמן העלייה/ירידה לרמה זו, הוא מנהיגות המאמן. כשרוח הצוות מעל "מאופקים", ככל שמנהיגותו של המאמן גבוהה יותר היא תרד לאט יותר. לעומת זאת, כשרוח הצוות מתחת ל"מאופקים", ככל שמנהיגותו של המאמן גבוהה יותר היא תעלה מהר יותר.

עוד גורמים המשפיעים על רוח הצוות:

  • גישת הקבוצה במשחק נתון. משחק רגוע מעלה את רוח הצוות, לעומת משחק העונה שמוריד את רוח הצוות.
  • עוצמת האימון - הורדת אחוזי האימון מובילה לעלייה חד פעמית של רוח הצוות על חשבון פגיעה בכושר המשחק של השחקנים, לכן לא מומלץ להוריד את אחוזי האימון. כאשר מעלים בחזרה את אחוזי האימון אז רמת רוח הצוות יורדת.
  • מכירה וקניה של שחקנים עשויה להשפיע על רוח הצוות על פי מידת המקובלות של השחקן הנמכר/נקנה. שחקנים עם מקובלות גבוהה שנמכרים או שחקנים עם מקובלות נמוכה שנקנים עלולים להוריד את רוח הצוות.


התנהגות רוח הצוות עריכה

המידע הבא אינו רשמי אלא תוצאה של ניסוי שתוצאותיו תורגמו מאנגלית, שתורגמה מגרמנית, ונכתבה במקור ע"י המשתמש m-p-n

Ts

כיצד להשתמש בטבלה:

הטבלה מסודרת לפי מנהיגות המאמן ללא תת-רמות ועם מנהיג ניטראלי ובטחון ניטראלי. כלומר, אם המאמן ירד לא מזמן למנהיגות בינוני (הוא קרוב מאוד לסביר), ויש בטחון גבוה הירידה תהיה דומה יותר למאמן סביר/טוב.

בכל עידכון הרוח צוות יורדת לשורה הבאה בטבלה.

משחק רגוע (פיק) - הרוח צוות עולה אחרי המשחק לארבעה שלישים (133%). בזמן המשחק הרוח צוות תחושב עברו ציון הקישור כשני שלישים (66%).

משחק עונה (מוטס) - הרוח צוות יורדת אחרי המשחק לחצי (50%). בזמן המשחק הרוח צוות תחשוב עבור ציון הקישור כארבע שלישים (133%).

כל ציון ברוח צוות הוא כ7.5% לציון הקישור (המצב הנטראלי מאופקים ממוצע - 4.5 - הוא 100%).

לעוד שאלות ניתן. לפנות לm-p-n דרך האטמייל באנגלית או גרמנית (או אל MrFufu בעברית).

דוגמא לשימוש בטבלה:

רוח הצוות 5 (רגועים) ויש לי מאמן בעל מנהיגות בינונית (ממוצעת)

משחק ליגה רגוע - במשחק עצמו הרוח צוות לחישוב הקישור תהיה כשני שלישים מ5 - 3.33 , לאחר המשחק רוח הצוות תהיה 5*1.33 = 6.66

עברו 3 עדכונים עד למשחק הבא, כלומר הרוח צוות תהיה: 6.66 -> 3 עדכונים עם מאמן בינוני -> 6.35

משחק גביע רגיל - רוח הצוות תחושב במשחק כרגיל (6.35) ואחרי המשחק תשאר זהה.

עברו 4 עדכונים עד למשחק הבא: 6.35 -> 4 עדכונים עם מאמן בינוני -> 5.98

משחק ליגה עונה - הרוח צוות שתחושב לציון הקישור במשחק תהיה ארבעה שלישים מ 5.98 - 7.97. ואחרי המשחק תרד לחצי כלומר תהיה 2.99.