FANDOM


מכיוון שכוכבים הם אינם כלי מדויק לחישוב יכולת הקבוצה, הומצא ה"רייטינג". הרייטינג הוא בעצם מספר, שמשקף את רמת ההרכב, ובעזרתו ניתן להשוות בין קבוצות. הרייטינג הוא מדד מספרי לסה"כ ציוני הקבוצה יחד (הגנה+קישור+התקפה).

כיצד מחשבים רייטינג? עריכה

חישוב הרייטינג הוא פשוט מאוד: בדף המשחק מתחת לכל קבוצה יש את הציונים בכל עמדה, כגון: איום, גרוע, עלוב, חלש, בינוני וכו'. רמה 'איום' שווה 0 נקודות, רמה 'גרוע' שווה 4 נקודות, רמה 'עלוב' שווה 8 נקודות, וכך הלאה, בקפיצות של 4 נקודות לכל רמה. בכל רמה כזו קיימים ארבעה ציונים פנימיים:
נמוך מאוד, נמוך, גבוה, גבוה מאוד. כל ציון פנימי כזה שווה נקודה אחת. כעת, כדי לחשב רייטינג, עלינו לחבר את התוצאה של הרמה והציון הפנימי. זאת אומרת, שעמדה שמוציאה איום נמוך מאוד שווה נקודה אחת, ואילו עמדה שמוציאה איום גבוה מאוד שווה ארבע נקודות.
כך לדוגמא, מחשבים את הרמות הבאות:
גרוע גבוה = 7 נק'
עלוב נמוך מאוד = 9 נק'
חלש גבוה מאוד = 16 נק'
את ציון הקישור, מכפילים ב-3 מכיוון שיכולות להיות בו 3 עמדות. זאת אומרת, שאם ציון הקישור הוא עלוב נמוך מאוד לדוגמא, הוא שווה 9 נקודות, ואותן מכפילים ב-3 וכך ציון הקישור שווה בעצם 27 נקודות.


ציון הרייטינג לפי רמות
רמה/ציון פנימי נמוך מאוד נמוך גבוה גבוה מאוד
איום (1) 1 2 3 4
גרוע (2) 5 6 7 8
עלוב (3) 9 10 11 12
חלש (4) 13 14 15 16
בינוני (5) 17 18 19 20
סביר (6) 21 22 23 24
טוב (7) 25 26 27 28
מצויין (8) 29 30 31 32
מעולה (9) 33 34 35 36
יוצא מן הכלל (10) 37 38 39 40
מבריק (11) 41 42 43 44
נהדר (12) 45 46 47 48
עולמי (13) 49 50 51 52
על טבעי (14) 53 54 55 56
אימתני (15) 57 58 59 60
שמיימי (16) 61 62 63 64
אגדי (17) 65 66 67 68
קסום (18) 69 70 71 72
אוטופי (19) 73 74 75 76
עילאי (20) 77 78 79 80

רייטינג ממוצעעריכה

ישנן כמה שיטות לחישוב הרייטינג הממוצע (זה שנרשם בהישגים), לא ידוע איזו מהן היא הנכונה ביותר, רשמנו לכם שתי שיטות:

הרייטינג הממוצע שווה לרייטינג הרגיל פחות פעמיים ציון הקישור, ואת כל התוצאה יש לחלק ב-28. את התוצאה יש לעגל כלפי מעלה (8.25 שווה ל-9, שזה "מעולה"). שיטה זו מדויקת לרוב.


רייטינג ממוצע שווה לרייטינג הרגיל פחות פעמיים ציון הקישור (שבציון הרייטינג מוכפל בשלוש) ועוד 21. את התוצאה יש לחלק ב-28.

ובנוסחא:

M - רייטינג ממוצע. R - רייטינג רגיל. K - ציון הקישור.