FANDOM


ה-האטים הם אנשי הצוות של המשחק "האטריק" העולמי. תפקידם הוא לנהל ולפתח את המשחק. ניתן לזהות אותם במשחק על ידי קידומת "HT" לפני שם המשתמש שלהם. HT-bjorn הוא המקים של המשחק.


ראו גםעריכה

HT-Tjecken מסביר על חברי צוות ההאטריק בשני מאמרי מערכת. מאמרים אלו עדכניים חלקית, לאור שינויים בצוות ההאטריק מאז כתיבתם.